Publikacje i konferencje


Publikacje w ramach projektu:

 1. M. Janik, Akty i czynności organów sanitarno-epidemiologicznych (kilka refleksji), (w:) Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego t. IV, pod red. D.R. Kijowskiego, J. Radwanowicz-Wanczewskiej, M. Wincenciaka, Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2012, s. 189-215,
 2. M. Janik, Działania władcze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, pod red. J. Łukasiewcza, Rzeszów 2012, s. 186-199,
 3. M. Janik, Samorząd a szczepienia ochronne. Kilka uwag o partycypacji, (w:) Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym,  pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2012, s. 559-570,
 4. M. Janik, Koncepcja sieci organów nadzoru epidemiologicznego, (w:) Między zarządzaniem publicznym, a ogólna teorią administracji, Radom 2012, s. 155 – 170,
 5. M. Janik, Public goods in administrative space – outline of problematic aspects, Silesian Journal of Legal Studies vol. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 23- 32,
 6. M. Janik, Zdrowie jako dobro publiczne w dobie globalizacji  – kilka uwag dyskusyjnych, (w:) Dobra publiczne w administracji, pod red. M. Wożniak, E. Pierzchała Toruń 2014,  s. 291-303.
 7. M. Janik, Dobra publiczne w świetle teorii ograniczonej racjonalności. Kilka dyskusyjnych refleksji na przykładzie działań przeciwepidemicznych, (w:) Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, pod red. J. Łukasiewcza, Rzeszów 2014, s. 173-183,
 8. M. Janik, Zarządzanie dobrami publicznymi – kilka uwag na kanwie działań przeciwepidemicznych, (w:) Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom I, pod red. J. Sługocki, Wrocław 2014, s. 425-439.
 9. M. Janik, Jawności działania w świetle teorii zarządzania uwagą. Dylematy na przykładzie działań przeciwepidemicznych, (w:) Jawność działania samorządu terytorialnego, pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2014, s. 267-275.
 10. M. Janik, Wyzwania w zarządzaniu globalnymi dobrami publicznymi. Kilka uwag na przykładzie sieci organów nadzoru epidemiologicznego, (w:) Internacjonalizacja administracji publicznej, pod red. Z. Czarnik, J. Posłuszny, L. Żukowski, Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2015, s. 71-87.
 11. M. Janik, Anti – Epidemic measures as a plane of cross-border cooperation – a few observations in public goods context – publikacja przyjęta do druku.
 12. M. Janik, Wyzwania dla ochrony zdrowia publicznego jako kategorii dobra publicznego. Uwagi na przykładzie działań przeciwepidemicznych, (w:) „Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Podmioty środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych”, pod red. N.A. Fechner, Z. Nęcki, Poznań 2015, s. 121 – 133.
 13. M. Janik, Refleksje nad skutecznością nadzoru epidemiologicznego, (w:) „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Jednostki, grupy i społeczeństwa” – publikacja przyjęta do druku.
 14. M. Janik, Działania przeciwepidemiczne na przykładzie szczepień ochronnych. Kilka uwag na tle orzecznictwa, (w:) Administracja publiczna – aktualne wyzwania. Księga pamiątkowa prof. zw. dra hab Ernesta Knosali,  pod red. L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk, Katowice 2015, s. 205 – 221.

Udział w konferencjach w ramach projektu:

 1. “Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium”, 11-13 maja 2012 r., Świlcza koło Rzeszowa.
 2. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego “Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej?”, 23 – 26 wrzesień 2012 r., Białystok.
 3. “Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym”, 14 – 15 marca 2013 r., Katowice,
 4. XIV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej “Internacjonalizacja administracji publicznej”, 9-12 czerwca 2013 r., Lwów,
 5. “Dobra publiczne w administracji”, 21 czerwca 2013 r., Opole,
 6. “Wspólna polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej a polityka obronna RP”, 5 grudnia 2013 r., Warszawa,
 7. “Jawność samorządu terytorialnego”, 13 – 14 marca 2014 r., Katowice,
 8. “Procesy kierowania w systemie administracji publicznej”, 30 – 31 maja 2014 r., Mąchocice k/Kielc,
 9. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne”. Podmioty środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych, 17-19 września 2014 r., Świerklaniec,
 10. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego “10 lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej”, 21 – 24 września 2014 r., Szczecin.
 11. International Congress of Administrative Law, Science and Justice, 21-24 września 2014, Szczecin-Berlin.
 12. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem” –  jednostki, grupy i społeczeństwa, 3-5 grudnia 2014 r., Zakopane.