Działalność naukowa


Udział w projektach badawczych (granty):

NCN logo

 

Policja sanitarna – zagadnienia administracyjnoprawne – grant indywidualny – finansowanie Narodowe Centrum Nauki w Krakowie (numer umowy 2011/01/B/HS5/00661) – kierownik projektu.

 

 

 

 

visegrad_fund_logo_definition

 

Free movement of goods and persons across borders – legal differences and similarities (LEGDAS) – grant zespołowy, finansowanie International Visegrad Fund, (standard grand No. 21120067 of 2011) – wykonawca projektu.

 

 

pobrane

 

Nowa jakość edukacji – bezpieczeństwo wewnętrzne – grant zespołowy, finansowanie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  (FSS/2013/HEI/W/0049) – wykonawca projektu.

 

 

 

Promotorstwo pomocnicze prac doktorskich:

 1. mgr Łukasz Karaś
  Tytuł dysertacji: Ochrona praw cudzoziemców w francuskim prawie administracyjnym
  Promotor: prof. dr hab. Lidia Zacharko
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Jolanta Blicharz Uniwersytet Wrocławski
  dr hab. Joanna Jagoda Uniwersytet Śląski
 2. mgr Jacek Pierzchała
  Tytuł dysertacji: Prywatyzacja zadania w zakresie oświaty – studium administracyjnoprawne
  Promotor: prof. dr hab. Lidia Zacharko
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Zofia Duniewska Uniwersytet Łódzki
  prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki Uniwersytet Śląski

Wybrane publikacje:

Monografie

 1. M. Janik, Płaszczyzny działania organów policji sanitarnej w sferze nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego. Studium administracyjnoprawne, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2015, ISBN 978-83-60743-94-2 ss. 246,
 2. M. Janik, Policja sanitarna, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-1667-5, ss. 250.

 Artykuły

2017 

 1. M. Janik, Zwalczanie środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych z perspektywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej – teoria, praktyka, orzecznictwo. W: Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego. red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Wydawnictwo RS Druk, Rzeszów 2017, ISBN 978-83-65293-28-2, s. 571-582.
 2. L. Zacharko, M Janik, Rola jednostek samorządu terytorialnego w kreowaniu przedsiębiorczości (wybrane zagadnienia). W: Administracja a gospodarka, (publikacja przyjęta do druku).
 3. M. Janik, Administracyjnoprawne instrumenty zwalczania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. W: Bezpieczeństwo Zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne”.  Rozpoznanie, profilaktyka, i leczenie uzależnień jako element polityki prozdrowotnej, (publikacja przyjęta do druku).
 4. L. Zacharko, M Janik, Umowy w działaniu administracji publicznej – przyczynek do dyskusji.W: „Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu”(publikacja przyjęta do druku).
 5. L. Zacharko, M Janik, Zastosowanie telematyki i systemów telematycznych  w sferze bezpieczeństwa sanitarnego.W: Księga jubileuszowa Profesora Jana Jeżewskiego, (publikacja przyjęta do druku).
 6. M. Janik, Fighting Against Alternative Remedies and New Psychoactive Substances from the Perspective of the State Sanitary Inspection – Theory, Practice, Judicature, (publikacja przyjęta do druku).

2016 

 1. M. Janik, Działania sieciowe organów policji sanitarnej. W: Struktury administracji publicznej. Metody. Ogniwa. Więzi, Wydawnictwo TNOiK, Rzeszów 2016, s. 261-281.
 2. M. Janik, Global Administrative Law – a Voice in the Discussion. W: Legal mechanisms to ensure the activities of economic entities. red. M. Szewczak, P.Nesterenko, Wydawnictwo Uniwersytetu ISMA, Ryga 2016, ISSN 1849-8965, s. 154-165.
 3. M. Janik, Status jednostki w świetle regulacji przeciwepidemicznych. W: Jednostka wobec działań administracji publicznej. red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Wydawnictwo RS Druk, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-65293-09-1, s. 143-159.
 4. M. Janik, Perspektywy rozwoju nadzoru epidemiologicznego. Kilka uwag na przykładzie mapowania chorób. W: Rocznik Administracji Publicznej, Kraków 2016, (publikacja w druku).

2015

 1. M. Janik, Wyzwania dla ochrony zdrowia publicznego jako kategorii dobra publicznego. Uwagi na przykładzie działań przeciwepidemicznych. W: Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych. Red. N.A. Fechner, Z. Nęcki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2015, ISBN 978-83-65096-04-3, s. 121–132.
 2. M. Janik, Refleksje nad skutecznością nadzoru epidemiologicznego. W: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Jednostki, grupy i społeczeństwa. Red. M. Kopczewski, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2015, ISBN 978-83-65096-18-0, s. 531–542.
 3. M. Janik, Wyzwania w zarządzaniu globalnymi dobrami publicznymi. Kilka uwag na przykładzie sieci organów nadzoru epidemilogicznego. W: Internacjonalizacja administracji publicznej. Red. Z. Czarnik, J. Posłuszny, L. Żukowski, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ISBN 978-83-264-8088-1, s. 71–83.
 4. M. Janik, Działania przeciwepidemiczne na przykładzie szczepień ochronnych. Kilka uwag na tle orzecznictwa. W: Administracja publiczna – aktualne wyzwania. Red. L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk, Wydawnictwo AM Poligrafia, Katowice 2015, ISBN 978-83-938226-1-4, s. 205–220.
 5. M. Janik, Anti-epidemic measures as a plane of cross-border cooperation – a few observations In public good context. W: Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1/2015, Ed. J. Sługocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, ISBN 978-83-7241-996-5, s. 205–213.
 6. M. Janik, Jawność działania w świetle teorii zarządzania uwagą. Dylematy na przykładzie działań przeciwepidemicznych. W: Jawność w samorządzie terytorialnym. Red. B. Dolnicki, LEX a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, ISBN 978-83-264-3482-2, s. 267–275.

2014

 1. M. Janik, Public goods in administrative space – outline of problematic aspects, Silesian Journal of Legal Studies vol. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ISSN 0208-6336, s. 23–31.
 2. M. Janik, Samorząd a szczepienia ochronne. Kilka uwag o partycypacji. W: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Red. B. Dolnicki, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-4464-7, s. 559–569.
 3. M. Janik, Nauka administracji wobec wyzwań współczesności. W: Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych. Red. A. Błaś, J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2014, ISBN 978-83-60631-74-4, s. 129–135.
 4. M. Janik, Dobra publiczne w świetle teorii ograniczonej racjonalności. Kilka dyskusyjnych refleksji na przykładzie działań przeciwepidemicznych. W: Procesy kierowania w systemie administracji publicznej. Red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2014, ISBN 978-83-916998-4-3, s. 173–183.
 5. M. Janik, Zarządzanie dobrami publicznymi – kilka uwag na kanwie działań przeciwepidemicznych. W: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. t. I. Red. J. Sługocki, Wydawnictwo PRESSCOM, Wrocław 2014, ISBN 978-83-64512-07-0, s. 425–439.
 6. M. Janik, Zdrowie jako dobro publiczne w dobie globalizacji – kilka uwag dyskusyjnych. W: Dobra publiczne w administracji. Red. M. Woźniak, E. Pierzchała, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ISBN 978-83-8019-078-8, s. 291–302.

2013

 1. L. Zacharko, M. Janik, Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej – zagadnienia wybrane. W: Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej. Red. A. Gronkiewicz, A. Ziólkowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ISBN 978-83-938141-0-7, s. 12–17.
 2. M. Janik, Koncepcja sieci organów nadzoru epidemiologicznego. W: Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji. Red. E. Jasiuk, G.P. Maj, K. Sikora, S. Wrzosek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-30-8, s. 59–66.

2012

 1. M. Janik, Działania władcze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W: Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium. Red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-916998-3-6, s. 186–199.
 2. M. Janik, Akty i czynności organów sanitarno-epidemiologicznych (kilka refleksji). W: Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego. t. IV. Red. D.R. Kijowski, J. Radwanowicz-Wanczewska, M. Wincenciak, LEX a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-3845-5, s. 189–215.
 3. M. Janik, Epidemiological surveillance at a trans-border co-operation level. W: Free movement of goods and persons across the Polish – Czech – Slovak borders legal differences and similarities. Ed. B. Mikołajczak, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2012, ISBN 978-83-60743-57-7, s. 250–258.
 4. M. Janik, Jakość administracji a partycypacja społeczna w administrowaniu – głos w dyskusji. W: Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej. Red. E. Jasiuk, G. Maj, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2012, ISBN 978-83-62491-27-8, s. 155–168.
 5. M. Janik, Nowe formy współdziałania a koncepcja społeczeństwa obywatelskiego. W: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Red. B. Dolnicki, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-3975-9, s. 355–362.

2010

 1. M. Janik, Dostęp do informacji publicznej a koncepcja społeczeństwa informacyjnego. W: Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie. Wybrane zagadnienia prawne. Red. E. Pierzchała, M. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ISBN 978-83-7095-439-7, s. 67–76.
 2. M. Janik, Prolegomena do wyzwań administracji wobec współczesności. W: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej. Red. S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-2013-7, s. 445–451.
 3. Janik, Wybrane zagadnienia marketingu komunalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, zeszyt 64/2010, PRAWO 9, ISSN 1643-0484, s. 56–62.
 4. M. Janik, Policja administracyjna – zagadnienia wybrane, Ius et Administratio, Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis, zeszyt 3 (7)/2010, ISSN 1732-7318, s. 93–101.
 5. M. Janik, Rola instytucji i organizacji konsumenckich w ochronie praw konsumentów, Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciech Korfantego, zeszyt 41/2010, ISSN 1428-9520, s. 125–140.

2009

 1. M. Janik, Patologie w administracji publicznej: wybrane zagadnienia. W: Patologie w administracji publicznej. Red P.J. Suwaj, D.R. Kijowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7601-628-3, s. 72–79.
 2. M. Janik, Specyfika promocji zdrowia w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej W: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego. Red. J. Boć, A. Chajbowicz, Kolonia Limited, Wrocław 2009, ISBN 978-83-60631-32-4, s. 713–718.
 3. E. Janik, M. Janik, Umowa jako instrument zarządzania jakością w administracji publicznej – głos w dyskusji, Nowoczesna Administracja Publiczna. Red. M. Lisiecki, K. Machowicz, A. Sokół, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 573/2009, ISSN 1640-6818, s. 237–243.

2008

 1. M. Janik, Biurokracja a nowe formy działania administracji. W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Red. L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7601-174-5, s. 119–126.
 2. E. Janik, M. Janik, Umowa jako instrument zarządzania jakością w administracji publicznej. W: Umowy w administracji publicznej. W: Umowy w administracji. Red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Kolonia Limited, Wrocław 2008, ISBN 978-83-60631-22-5, s. 311–316.
 3. M. Janik, Polityka administracyjna a teoria organizacji i zarządzania. W: Polityka administracyjna. Red. J. Łukasiewicz, Wydawnictwo Bonus Liber, Rzeszów 2008, ISBN 978-83-61312-18-5, s. 275–282.

2007

 1. L. Zacharko, M. Janik, Zezwolenie na prowadzenie aptek w świetle prawa farmaceutycznego. W: Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Księga jubileuszowa profesora Bronisława Jastrzębskiego. Red. J. Dobkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007, ISBN 978-83-729952-0-9, s. 624–633.

2006

 1. M. Janik, Jakość działania w administracji publicznej. W: Profil absolwentów studiów administracyjnych a potrzeby polskiej służby publicznej. Red. W. Mikułowski, Wydawnictwo Libra, Białystok 2006, ISBN 83-922599-9-8, s. 128–134.
 2. L. Zacharko, B. Wartenberg-Kempka, M. Janik, Zarządzanie jakością w działaniach administracji publicznej. W: Biurokracja. Red. J. Łukasiewicz, Wydawnictwo RS DRUK, Rzeszów 2006, ISBN 83-922029-9-6, s. 752–760
 3. E. Janik, M. Janik, Nowe zjawiska w administracji publicznej – zagadnienia wybrane. W: Sprawność działania administracji samorządowej. Red. E. Ura, Rzeszów 2006, ISBN 83-919955-9-3, s. 173–183.

Podręczniki

 1. M. Janik, Gmina w Niemczech. W: Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego. Red. L. Zacharko, E. Knosala, M. Baron-Wiaterek, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, ISBN 978-83-226-2187-5, s. 33–56.
 2. M. Janik, Centralne organy administracji publicznej (urzędy centralne), Status prawny agencji w systemie administracji publicznej, Prawo wewnętrzne. W: Organizacja administracji publicznej. Red. L. Zacharko, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2013, ISBN 978-83-7335-578-1, s. 143–163.
 3. M. Janik, Kontrola specjalistyczna na przykładzie wybranych inspekcji. W: Wybrane problemy procedur kontrolnych prowadzonych przez inspekcje. Red. A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2016, ISBN 978-83-63179-29-8, s. 55-86.
 4. M. Janik (red.), Leksykon terminologii europejskiej i międzynarodowej w kontroli sanitarnej, fitosanitarnej oraz farmaceutycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2016, ISBN 978-83-63503-76-5, ss. 150.
 5. M. Janik, Pojęcie i geneza nauki administracji (rozdział I), Organizacja administracji publicznej w Polsce (rozdział II), Narodowe modele administracji publicznej (rozdział III). W: Nauka administracji. Paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej Red. L. Zacharko, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2016, ISBN 978-83-60730-90-4, s. 7-45.
 6. M. Janik, Dostępność i korzystanie z rzeczy publicznych, Policja jako funkcja państwa. W: Administracja, prawo administracyjnej. Red. L. Zacharko, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – publikacja przyjęta do druku.
 7. M. Janik, Fundacje prawa publicznego. Red. L. Zacharko, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu – publikacja przyjęta do druku.

Wybrane konferencje i sympozja naukowe

2017

 1. Konferencja Naukowa „Źródła prawa w samorządzie terytorialnym”. Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 9-10 marca 2017 r., Katowice.
 2. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Zdrowotne  – ujęcie interdyscyplinarne”.  Rozpoznanie, profilaktyka, i leczenie uzależnień jako element polityki prozdrowotnej”. Organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 26-28 kwietnia 2017 r., Giżycko
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego”. Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, 21-23 maja 2017 r., Sandomierz.
 4. XVIII Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej Administracja publiczna a gospodarka. Organizator: Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej oraz Univerzita Komenskeho, Pravnicka Fakulta, Bratislava, 28-31 maja 2017 r. Bratysława.
 5. Metropolitalny kongres rewitalizacji „Od założeń polityki do społecznej zmiany. Rewitalizacja w działaniu”. Organizator: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, 5-6 października 2017 r. Gdańsk.
 6. Konferencja Naukowa „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, Organizator: Sejm RP, Politechnika Warszawska , 6-7 listopada 2017 r., Warszawa.
 7. III Śląska Konferencja Medyczna, Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 16 – 17 listopada 2017 r., Warszawa

2016

 1. Konferencja Naukowa „Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej – perspektywa polska”. Organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Wrocławiu, 22 kwietnia 2016 r., Wrocław.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jednostka wobec działań administracji publicznej”. Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, 15-17 maja 2016 r., Arłamów.
 3. XXIV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „Aksjologia prawa administracyjnego”. Organizator: Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński, 18–21 września 2016 r., Zakopane.
 4. Konferencja Naukowa „Procesy decyzyjne w administracji publicznej w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej”. Organizator: Instytut Politologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,  5 – 6 października 2016 r., Kraków.
 5. Konferencja Naukowa „Służba cywilna w Polsce – 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian”. Organizator: Instytut Nauk Politycznych UW i Katedra Prawa Publicznego UEK, 25 października 2016 r., Warszawa.
 6. Konferencja Ekspercka „Poprawa skuteczności w zakresie ograniczania podaży środków zastępczych”. Organizator: Główny Inspektor Sanitarny, 6-7 grudnia 2016 r., Warszawa.

2015

 1. Konferencja Naukowa „Administracja publiczna – aktualne wyzwania”. Organizator: Wydział Prawa, Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 23–24 września 2015 r., Kroczyce.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. IV Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i  Funkcjami Prawa „FONTES”. Organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 3–5 września 2015 r., Wrocław.
 3. Konferencja Naukowa „Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa”. Organizator: WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 13 maja 2015 r.

2014

 1. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Jednostki, grupy i społeczeństwa”. Organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 3–5 grudnia 2014 r., Zakopane.
 2. XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej”. Organizator: Uniwersytet Szczeciński, 21–24 września 2014 r., Szczecin.
 3. International Congress of Administrative Law, Science and Justice „Administrative Law and Science in the European Context. Organizator: WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego, 21–24 września 2014 r., Szczecin – Berlin.
 4. Konferencja Naukowa „Jawność działania samorządu terytorialnego”. Organizator: WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 13–14 marca 2014 r., Katowice.

2013

 1. Konferencja Naukowa „Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym”. Organizator: WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 14–15 marca 2013 r., Katowice.
 2. XIV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Internacjonalizacja administracji publicznej”. Organizator: SEAP, 9–12 czerwca 2013 r., Lwów.
 3. Konferencja Naukowa „Wspólna polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej a polityka obronna RP”. Organizator: Stowarzyszenie Posłów RP, 5 grudnia 2013 r., Warszawa.

2012

 1. Krajowa Konferencja Naukowa „Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium”. Organizator: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Rzeszowie, 11–13 maja 2012 r., Świlcza k. Rzeszowa.
 2. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej”. Organizator: SEAP, 23–26 września 2012 r., Białystok.
 3. Konferencja Naukowa „W poszukiwaniu nowych form solidaryzmu społecznego”. Organizator: WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz PAN, 26–27 kwietnia 2012 r., Katowice.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji”. Organizator: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 25 marca 2012 r.
 5. Konferencja Naukowa „Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego”. Organizator: WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 8–9 marca 2012 r., Katowice.

2011

 1. Debata „Obywatel w zagrożeniu”. Organizator: Wojewoda Śląski oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, 25 marca 2011 r., Katowice.
 2. Konferencja Międzynarodowa „Free Movement of Goods and Persons across the Polish – Czech and Slovak Border in context of the EU Law”, Organizator: WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 9–10 czerwca 2011 r., Wisła.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość administracji publicznej a jakość życia – aspekty prawne i społeczne”. Organizator: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 15 kwietnia 2011 r.

2010

 1. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej”. Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 19–22 września 2010 r., Kazimierz Dolny n. Wisłą.
 2. Konferencja Naukowa „20-lecie samorządu terytorialnego w Polsce”. Organizator: WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 11 marca 2010 r., Katowice.

2009

 1. Konferencja Naukowa „Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej”. Organizator: WPiA Uniwersytetu Opolskiego, 5–6 listopada 2009 r., Izbicko.
 2. Konferencja Naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Interpretacja tekstu prawnego”. Organizator: WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 30–31 maja 2009 r., Katowice.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodyfikacja postępowania administracyjnego (na 50-lecie KPA)”. Organizator: WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ,24–27 maja 2009 r., Sieniawa.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesne przedsiębiorstwo, nowoczesna administracja publiczna”. Organizator: Uniwersytet Szczeciński, 24–25 kwietnia 2009 r., Szczecin.
 5. X Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Patologie w administracji publicznej”. Organizator: SEAP, 27–29 kwietnia 2009 r., Białowieża.

2008

 1. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego „Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego”. Organizator: Uniwersytet Wrocławski, 21–24 września 2008 r., Szklarska Poręba
 2. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka Administracyjna”. Organizator: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Rzeszowie, 7–9 września 2008 r., Stryków k. Łodzi.

2007

 1. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego „Koncepcja sytemu prawa administracyjnego”, Organizator: WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, 24–27 września 2006 r., Zakopane.

2006

 1. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biurokracja”. Organizator: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Rzeszowie, 2–4 czerwca 2006 r., Krynica Zdrój.
 2. VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Sprawność działania administracji samorządowej”. Organizator: SEAP, 21–23 maja 2006 r., Sandomierz.

2005

 1. VI Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Urzędnik a menedżer publiczny. Profil absolwenta studiów administracji a potrzeby polskiej służby publicznej”. Organizator: SEAP, 4–5 listopada 2005 r., Warszawa.

Nagrody:

CCF20141125_00004CCF20141125_00002  CCF20141125_00003